Phòng Kế hoạch- Tài chính In E-mail

1.  Phụ trách phòng: ThS.  Nguyễn Thị Hồng
2.  Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng KH-TC được thành lập từ tháng 10/2007 có tiền thân là tổ Kế toán;  phòng Tài vụ của trường Cán bộ Quản lý giáo dục Giáo dục và Đào tạo gắn liền với sự thành lập, hình thành và  phát triển của trường từ năm 1976. Tháng 3 năm 2006, Chính phủ đã có quyết định thành lập Học viện Quản lý giáo dục trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo. Đánh dấu một thời kỳ phát triển mới.
Ngay từ khi thành lập, phòng Kế hoạch – Tài chính (KH-TC) đã được giao chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện mảng công việc Kế hoạch- Tài chính.
Phòng KH-TC có nhiệm vụ:
- Trực tiếp xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo nhu cầu của thực hiện nhiệm vụ và phát triển của Học viện.
- Xây dựng kế hoạch thu, chi theo đúng Luật ngân sách Nhà nước, hạch toán kế toán trong lĩnh vực sự nghiệp của Học viện, quản lý tài chính, tài sản của Học viện.
-  Thực hiện công tác kế toán, tổ chức hạch toán kế toán và đề xuất các nguyên tắc quy định quản lý tài chính nội bộ của Học viện.
-  Hướng dẫn, giám sát và báo cáo công khai tài chính của tất cả các khoản thu, chi từ mọi nguồn kinh phí của Học viện, theo dõi việc quản lý tài sản theo quy định hiện hành.
- Phối hợp và đảm bảo cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, cũng như các hoạt động khác của các đơn vị thuộc Học viện.
-  Phối hợp cùng phòng Quản trị - Thiết bị quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang bị của Học viện Quản lý giáo dục.
Trong suốt những năm hoạt động và phục vụ của mình, phòng KH-TC đã có nhiều sự thay đổi và từng bước hoàn thiện quy trình xử lý công việc để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính theo đúng qui định của Pháp luật. Tận dụng tối đa nguồn kinh phí NSNN và ngoài NSNN cấp được thể hiện qua việc xây dựng kế hoạch, bảo vệ kế hoạch, chi tiêu hợp lý có hiệu quả và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của Bộ chủ quản nhằm tăng nguồn tài chính cho Học viện. Có sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công việc. Đơn vị chủ động tích cực khai thác nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp và hoạt động dịch vụ nhằm tăng thu, đồng thời sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả. Đến nay, thực hiện mục tiêu và nguyên tắc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP, nhờ có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và vai trò của cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập nên mọi cán bộ, giảng viên đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, mong muốn được đánh giá năng lực xứng đáng, được tạo điều kiện để phát triển bản thân. Đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, giảng viên được nâng lên từng bước tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong tập thể, gây dựng niềm tin và mong muốn gắn bó lâu dài với Học viện.
3. Những thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Phòng KH-TC từ năm 1976 đến 2011
 3.1.Cán bộ lãnh đạo
- Ông Nguyễn Khắc Chấn
Năm sinh: 13/2/1929
Quê quán: Mai Lĩnh – Thanh Oai – Hà Tây
Nhiệm kỳ lãnh đạo: 1976 – 1983
Vị trí công tác: Tổ trưởng tổ Kế toán (Tên đầu tiên của Phòng KH-TC)
Nghỉ hưu năm 1983
- Ông Đinh Văn Giá
Sinh ngày: 29 tháng 8 năm 1935
Quê quán: Xã Vũ Yển, huyện Thanh Hòa, Vĩnh Phú.
Nhiệm kỳ lãnh đạo: từ tháng 5/1983 đến tháng 4/1996
Vị trí công tác: Trưởng phòng Tài vụ
Nghỉ hưu năm 1996
-Ông Phạm Viết Nhụ
Sinh ngày 19 tháng  2 năm 1943
Quê quán: Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Thời gian công tác: Từ năm 1984 đến năm 2004
Nhiệm kỳ lãnh đạo: từ tháng 5/1996 đến tháng 12/1998
Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng kiêm phụ trách phòng Tài vụ
 Nghỉ hưu năm 2004
- Bà Bùi Thị Loan
Sinh ngày: 12 tháng 4 năm 1956
Quê quán: Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình.
Thời gian công tác: Tháng 1/1999 đến tháng 8 năm 2008
Nhiệm kỳ lãnh đạo: từ tháng 1/1999 đến tháng 9/2003
Vị trí công tác: Trưởng phòng Tài vụ
Nghỉ hưu năm 2008
- Bà Chu Thị Hằng Xuân
Sinh ngày: 10 tháng 6 năm 1961
Quê quán: Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình.
Thời gian công tác: Từ tháng 10/2000 đến 1/1/2011 Chuyển công tác là Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị..
Nhiệm kỳ lãnh đạo: từ tháng 9/2003 đến tháng 12/2010
Vị trí công tác: Trưởng phòng Tài vụ đến năm 2007 là Trưởng phòng KH-TC
- Bà Nguyễn Lệ Hoàng
Sinh ngày: 1 tháng 2 năm 1953
Quê quán: Xuân Canh, Đông Anh, Vĩnh Phúc.
Thời gian công tác: Tháng 9/1997 đến tháng 3/2008
Nhiệm kỳ lãnh đạo: từ tháng 10/2004 đến tháng 3/2008
Vị trí công tác: Phó phòng Tài vụ đến năm 2007 là Phó trưởng phòng KH-TC
Nghỉ hưu năm 2008
3.2. Cán bộ, công chức
- Bà Cấn Thị Đoàn
Sinh  năm 1949
Quê quán: Thạch Thất – Hà Tây
Thời gian công tác: từ năm 1976 đến tháng 3/1999, sau đó chuyển công tác
Vị trí công tác: Kế toán thanh toán
Nghỉ hưu năm 2005
- Bà Trịnh Thị Sửu
Sinh  năm 1949
Quê quán: Ý Yên, Nam Định
Thời gian công tác: từ năm 1976 đến tháng 3/1985, sau đó chuyển công tác
Vị trí công tác: Thủ quĩ
Nghỉ hưu năm 1991
- Bà Lê Thị Minh
Sinh  năm 1940
Quê quán: Nam Định
Thời gian công tác: từ năm 1976 đến tháng 3/1986, sau đó chuyển công tác
Vị trí công tác: Kế toán tài sản và tiền lương
Nghỉ hưu  năm 1991
- Bà Bùi Thị Hồng Diện
Sinh  ngày 21 tháng 3 năm 1953
Thời gian công tác: từ năm 1978 đến tháng 3/1986, sau đó chuyển công tác
Vị trí công tác: Kế toán tổng hợp
Nghỉ hưu năm 2008
- Bà Đào Thị Miên
Sinh ngày: 25 tháng 2 năm 1953
Quê quán: Hung Đô, Tam Thanh, Phú Thọ.
Thời gian công tác: từ tháng 12/1986 đến tháng 3/2008
Vị trí công tác: Kế toán tổng hợp
Nghỉ hưu  năm 2008
- Bà Nguyễn Thị Nhâm
Sinh ngày: 19 tháng 4 năm 1956
Quê quán: Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định.
Thời gian công tác: từ tháng 1/1985 đến tháng 6/2011
Vị trí công tác: Thủ quĩ
Nghỉ hưu  năm 2011
3.3. Đội ngũ cán bộ Phòng KH-TC hiện nay
Gồm 6 người:
- Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng - Phụ trách phòng KH-TC
- Cử nhân Đặng Chiến Thắng
- Kỹ sư kinh tế Võ Thị Kim Thoa
- Cử nhân Nguyễn Thị Việt
- Cử nhân Nguyễn Thị Hiền
- Cử nhân Nguyễn Thị Quỳnh.
Đội ngũ cán bộ của phòng KH-TC luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành tốt mọi quy định của cơ quan, tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết, sinh hoạt chính trị để nắm vững đường lối lãnh đạo của Đảng và các chủ trương chính sách của nhà nước. Hiện nay, phòng KH-TC đã có 2 Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Dự kiến trong thời gian tới Chi Bộ sẽ kèm cặp để phát triển thêm 2 đồng chí phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Đội ngũ cán bộ của phòng KH-TC  luôn cố gắng phấn đấu không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Hiện nay, các đồng chí Đặng Chiến Thắng, Nguyễn Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Hiền đang học Thạc sĩ tại Học viện Quản lý Giáo dục, Học viện Tài chính và trường Đại học Thương Mại.
Đội ngũ cán bộ của phòng KH-TC tham gia tích cực  mọi chương trình hoạt động công đoàn, thanh niên,... do Học viện tổ chức. Hiện nay, đồng chí Nguyễn Thị Hồng phụ trách phòng KH-TC kiêm nhiệm công tác của Ban chấp hành Công đoàn Học viện.
4. Phương hướng phát triển của phòng KH-TC  trong giai đoạn tới
Mục tiêu
Đổi mới phương thức quản lý để tăng cường phát triển, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính. Đa dạng hóa nguồn thu tài chính để tích lũy xây dựng CSVC hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức
Nhiệm vụ và giải pháp
-  Đề xuất giải pháp tăng cường khai thác nguồn thu và quản lý, sử dụng nguồn tài chính tiết kiệm, hiệu quả.
-  Từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý tài chính của Học viện có sự chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện. Tham mưu xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ ngày càng hoàn thiện phù hợp với Học viện, theo chế độ chính sách hiện hành.
-  Xây dựng cơ chế đảm bảo việc thực hiện lương tăng thêm. Nâng cao thu nhập của cán bộ, viên chức cán bộ giảng viên thông qua nguồn kinh phí tự chủ,  thông qua cải tiến tiền lương, quỹ phúc lợi theo đúng cơ chế chính sách, quy định cơ cấu tiền lương.
-  Học viện là đơn vị Hành chính sự nghiệp có thu. Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn và phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo qui định của pháp luật.
- Chiến lược phát triển Học Viện 2010 - 2020 đã được phê duyệt. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, phòng Kế hoạch - Tài chính  phối hợp với các bộ phận chức năng trong Học viện thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ, qui mô đào tạo bồi dưỡng và cơ sở vật chất theo đúng lộ trình Ban giám đốc đề ra. Điển hình về cơ sở vật chất là công trình xây dựng giảng đường sinh viên 12 tầng tại khu S để từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng của Học viện phù hợp với qui mô phát triển trong tương lai.
-  Đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện công tác chuyên môn của phòng. Khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ của phòng đi học để nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị.

Bài mới hơn
Bài cũ hơn
          Trang sau >>