Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên In E-mail

1. Trưởng phòng: ThS Nguyễn Trung Tuyển
2. Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng:
Phòng Công tác học sinh, sinh viên có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện mảng công tác chính trị, tư tưởng và quản lý học viên, sinh viên.
Nhiệm vụ:
-Căn cứ kế hoạch đào tạo học viên, sinh viên của Học viện để xây dựng phương hướng kế hoạch, nội dung chương trình, biện pháp công tác, các phương thức hoạt động của học viên, sinh viên theo từng chủ đề vào thời gian thích hợp từng học kỳ, từng năm học...
- Xây dựng các quy trình, quy định tổ chức giải quyết các vấn đề liên quan đến tiếp nhận học viên, sinh viên trúng tuyển vào Học viện, chỉ định ban đại diện lớp (Lớp trưởng, lớp phó lâm thời), tiến hành làm thẻ học viên, sinh viên nội, ngoại trú, thẻ thư viện cho học viên, sinh viên, tiếp nhận hồ sơ học viên, sinh viên nhập học, và thực hiện công tác quản lý học viên, sinh viên theo quy định hiện hành.
- Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế và Phát triển dự án tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Học viện theo quy chế nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Việt Nam.
- Làm đầu mối trong việc phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức đoàn thể thực hiện bố trí chỗ ở trong ký túc xá, các công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong sinh viên và học viên; thực hiện công tác y tế trường học, khám sức khỏe cho học viên, sinh viên.
- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện chế độ học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, từ thiện, tài trợ cho sinh viên, tổ chức theo dõi, vay vốn tín dụng cho học viên, sinh viên theo chế độ, chính sách hiện hành.
- Tổ chức quản lý việc rèn luyện đâọ đức, tác phong, thực hiện nếp sống văn minh, nội quy học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
- Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho công tác dạy và học, công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị trong và ngoài Học viện, giữ mối quan hệ quản lý học viên, sinh viên giữa Học viện với gia đình. Giám sát kịp thời trong việc nắm bắt thực trạng sinh viên ngoại trú vào cuối mỗi học kỳ và cuối năm học.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị trong toàn Học viện theo nghị quyết của Đảng ủy và Quyết định của Ban Giám đốc Học viện để quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Học viện với học viên, sinh viên nhằm bảo đảm và tăng cường tính dân chủ trong Học viện.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng cấp Học viện. Quyết định của Giám đốc Học viện về các vấn đề liên quan thuộc nội dung công tác của phòng, làm thường trực Hội đồng khen thưởng và kỷ luật học viên, sinh viên.
- Trực tiếp quản ly, bảo quản hồ sơ lưu trữ về công tác học viên, sinh viên và cơ sở vật chất, trang bị của phòng.
3. Lịch sử hình thành và phát triển Phòng
Phòng Công tác học sinh, sinh viên Học viện Quản lý giáo dục được thành lập theo Quyết định số 294/ QĐ- HVQL ngày 13/6/2008 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục.
*Đội ngũ cán bộ, viên chức:
Phòng có biên chế 4 cán bộ, trong đó có 1 trưởng phòng, 2 chuyên viên và 1 cán sự.
- ThS. Nguyễn Trung Tuyển, - Trưởng phòng
- CN. Đặng Minh Cường, Chuyên viên
- CN. Trần Thùy Anh, Chuyên viên
- CN.Trịnh Ngọc Huyền, Chuyên viên
4. Phương hướng phát triển trong trong giai đoạn tới
4.1.Mục tiêu công tác sinh viên trong giai đoạn tới
- Đổi mới phương thức quản lý, triển khai công tác đánh giá, từng bước nâng công tác sinh viên  xứng tầm là một trong những công tác trọng tâm của Học viện.
- Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác sinh viên của phòng, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác này trong giai đoạn tới.
- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong và ngoài Học viện, nhằm đảm bảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong sinh viên, đồng thời quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên.
- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng của sinh viên.
- Tổ chức thêm nhiều hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cho sinh viên, nhằm phát huy sức mạnh của toàn Học viện, tăng cường sự giao lưu, gắn bó giữa sinh viên các khoa, các khóa của Học viện.
4.2.Các biện pháp thực hiện:
4.2.1. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên
-  Tập trung quán triệt cho sinh viên nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.
-  Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Học viện Quản lý giáo dục.
-  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển Học viện  đến sinh viên, nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về các mục tiêu của Học viện Quản lý giáo dục.
-  Xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu cho sinh viên  trên cơ sở gắn kết giữa các đơn vị trong Học viện, giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể liên quan đến Học viện.
-  Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV  đầu khóa, cuối khóa và đầu năm học nghiêm túc, có nội dung và hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với từng đối tượng nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao, có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt học tập.
- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên giai đoạn 2011 - 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010.
4.2.2. Công tác quản lý sinh viên
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo đạt các tiêu chuẩn theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/BGDĐT ngày 23/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).
- Tăng cường quản lý an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho sinh viên Ký túc xá. Gắn kết giữa Học viện với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong mọi lĩnh vực hoạt động nhằm chăm lo tốt nhất cho sinh viên nội trú và ngoại trú, góp phần từng bước xây dựng và hoàn thiện bản sắc, hình mẫu  sinh viên Học viện Quản lý giáo dục.
- Tăng cường quản lý sinh viên ngoại trú, đồng thời xử lý nghiêm khắc các trường hợp sinh viên vi phạm pháp luật.
- Triển khai chuẩn bị đảm bảo đạt được các tiêu chí đánh giá chất lượng liên quan đến công tác sinh viên.
- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công tác sinh viên theo định kỳ 2 lần/năm, trừ các trường hợp đột xuất, cần thực hiện theo thời gian, đáp ứng yêu cầu của các cấp.
4.2.3.Tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên
- Nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho sinh viên thông qua việc thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sinh viên.
- Tăng cường các hoạt động xã hội, các chương trình sinh viên tình nguyện... đến các địa phương, giao lưu với các cơ sở giáo dục khác.
4.2.4. Công tác hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp
- Nâng cao hiệu quả của các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm,  “Ngày hội doanh nghiệp và sinh viên”, “Ngày hội doanh nghiệp và nhà trường”,... góp phần tác động tích cực đến quá trình đào tạo.
- Xây dựng chương trình nâng cao năng lực của người học nhằm thích ứng nhanh với thị trường lao động; thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội.
- Nâng cao năng lực bộ phận chuyên trách về hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, triển khai  thực hiện việc khảo sát, điều tra việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và công bố số liệu trong thời gian sớm nhất.
- Triển khai công tác cựu sinh viên: thu thập thông tin phản hồi để cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với yêu cầu thị trường nguồn nhân lực; vận động sự hỗ trợ khác của cựu sinh viên đối với Học viện.
4.2.5.  Xây dựng văn hóa sinh viên Học viện Quản lý giáo dục.
- Tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên.
- Khảo sát thực trạng văn hóa và lối sống của sinh viên Học viện, để nắm bắt tình hình thực tiễn, đồng thời đề ra những biện pháp hiệu quả cho những năm tiếp theo.
- Tăng cường giáo dục, phổ biến nếp sống văn minh cho sinh viên nội, ngoại trú của Học viện.
4.2.6 .Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác sinh viên
Triển khai các chương trình tập huấn cho cán bộ làm công tác sinh viên của Học viện theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể là:  tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quản lý sinh viên; tập huấn công tác hướng nghiệp và quan hệ doanh nghiệp;  tập huấn công tác chế độ, chính sách cho sinh viên, và những công tác khác.

Bài mới hơn
Bài cũ hơn
          Trang sau >>