Đại học chính quy In E-mail

Đào tạo cử nhân quản lý giáo dục có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng; có thế giới quan khoa học, có kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có ý sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý giáo dục và kỹ năng thực hành quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học quản lý giáo dục và các hoạt động của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong và ngoài hệ thống giáo dục quốc dân; góp phần tạo nguồn nhân lực cho việc xây dựng nền giáo dục chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân quản lý  giáo dục có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng; có thế giới quan khoa học, có kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; có ý sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý giáo dục và kỹ năng thực hành quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học quản lý giáo dục và các hoạt động của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong và ngoài hệ thống giáo dục quốc dân; góp phần tạo nguồn nhân lực cho việc xây dựng nền giáo dục chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Trang bị những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý và chuyờn sõu về QLGD theo chương trỡnh chung để sau khi đào tạo người học nắm vững các kiến thức cơ bản, hiện đại và cập nhật về chính trị, văn hóa, quản lý núi chung và quản lý giỏo dục núi riờng; những kiến thức cơ bản, hiện đại về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giỏo dục.
- Hỡnh thành và phỏt triển năng lực vận dụng kiến thức vào hoạt động QLGD ở các cấp quản lý và cơ sở giáo dục; có khả năng giám sát, đánh giá kết quả hoạt động GD và việc thực hiẹn các chức năng QLGD; Có kỹ năng tư vấn về lĩnh vực quản lý giỏo dục và phỏt triển giỏo dục cộng đồng; có kỹ năng tổ chức hoạt động nghiên cứu và giải quyết những vấn đề của khoa học quản lý nảy sinh trong quỏ trỡnh quản lý giỏo dục.
- Hỡnh thành và phỏt triển phẩm chất của một cử nhõn QLGD, cú năng lực tự học, nghiên cứu khoa học GD nói chung và QLGD núi riờng hoặc tiếp tục học ở cỏc trỡnh độ cao hơn; có thái độ và thói quen làm việc một cách khoa học, biết nhỡn nhận và đánh giá các vấn đề giáo dục một cách toàn diện.
2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:                                                                                     4 năm
3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ:  (chưa kể các nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)                                                                                    210 đvh
4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Áp dụng theo qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày13/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:
            5.1 Quy trình đào tạo:
-  Đối với sinh viên đào tạo hệ chính quy thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần.
- Mỗi năm có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính có 15 tuần học tập và 3 tuần thi, kiểm tra.
5.2  Điều kiện tốt nghiệp:
  a) Tích luỹ đủ số học phần qui định cho chương trình, không còn học phần bị điểm dưới 5;
b) Được xếp loại đạt ở kì thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
  c) Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
 6. THANG ĐIỂM:
 Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được chấm theo thang điểm 10
 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên.
7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH            210 đvht (tên và khối lượng các học phần)

            TT

Học phần

Số đvht

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương

80 đvht

(chưa tính GDTC và GDQP)

1

Triết học Mác - Lênin

6

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

5

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

4

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Chính trị học

3

7

Tiếng Anh

15

8

Toán học cao cấp

5

9

Tin học

3

10

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

11

Tâm lí học

4

12

Giáo dục học

4

13

Môi trường và phát triển

3

14

Cơ sở văn hoá Việt nam

3

15

Đại cương về dân tộc và tôn giáo

3

16

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

3

17

Lô gic học

3

18

Quản lí hành chính nhà nước

3

19

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

 20

Giáo dục thể chất

5

 21

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

130 đvht

7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành

33 đvht

1

Kinh tế học giáo dục

4

2

Đạo đức học

3

3

Xã hội học

3

4

Lý thuyết hệ thống và điều khiển học

4

5

Tâm lí học quản lí

4

6

Khoa học quản lý

5

7

Quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội

4

8

Quản lí sự thay đổi

3

9

Cơ sở pháp lí của QLNN và QLGD

3

7.2.2 Kiến thức ngành Quản lý giáo dục

67 đvht

7.2.2.1. Kiến thức bắt buộc

 

1

Khoa học QLGD I

3

2

Khoa học QLGD II

3

3

Quản lý nhà nước về giáo dục

4

4

Hành chính văn phòng

3

5

Đảm bảo và kiểm định chất lượng trong giáo dục

3

6

Hệ thống thông tin, ứng dụng CNTT và truyền thông trong QLGD

4

7

Thống kê trong giáo dục

3

8

Quản lí nhà trường và các cơ sở giáo dục

6

9

Kế hoạch và chiến lược trong QLGD

4

10

Phát triển và quản lí nhân sự trong giáo dục

4

11

Quản lí các hoạt động dạy học

4

12

Quản lí các hoạt động giáo dục

4

13

Quản lí CSVC-TBGD và tài chính trong giáo dục

4

14

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục

3

15

Thanh tra giáo dục

3

16

Tổ chức một cách khoa học lao động của người CBQLGD

3

17

Tình huống và cách xử lý tình huống trong quản lý giáo dục

3

18

Các phương pháp khoa học ứng dụng trong QLGD

3

19

Phương pháp và công nghệ dạy học

3

7.2.2.3. Kiến thức tự chọn(chọn một trong các nhóm môn tương ứng với 15 đvht)

15/45

 

Nhóm 1: Kĩ năng quản lý hành chính văn phòng

 

1.1

Kĩ năng quản lý và soạn thảo văn bản

4

1.2

Kĩ năng phân tích chính sách

4

1.3

Kĩ năng giao tiếp và truyền thông

4

1.4

Công vụ- công chức

3

 

Nhóm 2: Kĩ năng quản lý đào tạo

 

2.1

Kĩ năng quản lý đào tạo ở các cơ sở giáo dục cao đẳng và đại học

4

2.2

Kĩ năng quản lý đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

4

2.3

Kĩ năng quản lý đào tạo ở các cơ sở giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt

3

2.4

Phát triển chương trình giáo dục

4

 

Nhóm 3: Công tác quản lý học sinh, sinh viên

 

3.1

Phương pháp công tác Đội thiếu niên TP HCM, Đoàn thanh niên cộng sản HCM và hội sinh viên trong các cơ sở giáo dục

4

3.2

Kĩ năng quản lý công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

4

3.3

Kĩ năng hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

3

3.4

Tham vấn học đường

4

 

Nhóm 4: Kĩ năng quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

 

4.1

Khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ

4

4.2

Quản lý các tổ chức khoa học công nghệ ở Việt nam

4

4.3

Kĩ năng quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học và cao đẳng

4

4.4.

Kĩ năng quản lý các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường đại học cao đẳng

3

7.2.5. Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận

15

1

Thực tập tốt nghiệp

5

2

Làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp)

10

8. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Năm

Học kỳ

Học phần

Số đvht

 

 

Năm

thứ

nhất

Học

kỳ

một

Triết học Mác - Lênin

6

Tin học

3

Đại cương về dân tộc và tôn giáo

3

Cơ sở văn hoá Việt Nam

3

Logic học

3

Tâm lí học

4

Tiếng Anh

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

Giáo dục quốc phòng

165 tiết

Cộng

28 (chưa kể GDQP)

Học

kỳ

hai

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

Toán cao cấp

5

Chính trị học

3

Tâm lý học  quản lý

4

Xã hội học

3

Khoa học quản lý

5

Tiếng Anh

4

Giáo dục thể chất

5

Cộng

28(chưa kể GDTC)

 

Năm

thứ

hai

Học

kỳ

một

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

5

Giáo dục học

4

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

3

Môi trường và phát triển

3

Quản lý hành chính nhà nước

3

Lý thuyết hệ thống và điều khiển học

4

Tiếng Anh

3

Cộng

28

Học

kỳ

hai

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

Cơ sở pháp lí của QLNN và QLGD

3

Kinh tế học giáo dục

4

Quản lý nhà nước về giáo dục

4

Quản lý Nhà nước về kinh tế – xã hội

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

Khoa học QLGD I

3

Đạo đức học

3

Cộng

28

Năm

thứ ba

Học

kỳ

một

Khoa học QLGD II

3

Hệ thống thông tin, ứng dụng CNTT và TT trong QLGD

4

Quản lý sự thay đổi

3

Thống kê trong giáo dục

3

Các phương pháp khoa học ứng dụng trong quản lý giáo dục

3

Kế hoạch và chiến lược trong QLGD

4

Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục

6

Hành chính văn phòng

3

Cộng

29

Học

kỳ

hai

Tổ chức khoa học lao động của người cán bộ quản lý giáo dục

3

Quản lý hoạt động dạy học

4

Quản lý hoạt động giáo dục

4

Phát triển và quản lý nhân sự trong giáo dục

4

Quản lý CSVC-TBGD và tài chính trong giáo dục

4

Kiểm tra đánh giá trong giáo dục

3

Một số môn học tự chọn theo nhóm

5

Thực tập cơ sở

3

Cộng

30

 

 

 

 

Năm

 thứ

 

 

 

Học

 kỳ I

Thanh tra GD

3

Phương pháp và công nghệ dạy học

3

Tiếng Anh

5

Đảm bảo và kiểm định chất lượng trong giáo dục

3

Tình huống và cách xử lý tình huống trong quản lý giáo dục

3

Một số môn tự chọn theo nhóm

10

Cộng

27

Học

kỳ

hai

Thực tập tốt nghiệp

5

Làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp)

10

Cộng

15

9.  MÔ TẢ CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC
1) Triết học Mác - Lênin                                                                                           6 đvht
Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2)  Kinh tế chính trị Mác - Lênin                                                                            5 đvht
Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3)  Chủ nghĩa xã hội khoa học                                                                                  4 đvht
Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4)  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                                                                      4 đvht
Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
5)  Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                                                         3 đvht
Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6) Chính trị học                                                                                                            3 đvht
Bao gồm những vấn đề lý luận chung nhất của lĩnh vực chính trị; khái lược lịch sử tư tưởng chính trị; quyền lực chính trị, chủ thể quyền lực chính trị, cơ chế thực thi quyền lực chính trị; quan hệ chính trị với kinh tế; văn hoá chính trị; xu hướng chính trị của thế giới và định hướng XHCN ở Việt Nam.
7)  Tiếng Anh                                                                                                                15 đvht
Gồm những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, vốn từ vựng, các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường, yêu cầu tương đương trình độ trung cấp (Intermediate Level) đối với những sinh viên đã tốt nghiệp chương trình ngoại ngữ 7 năm của giáo dục phổ thông. Cung cấp cho người học một số kiến thức, kĩ năng (nghe, nói, đọc,viết) cơ bản về tiếng Anh trong giáo dục và QLGD.
8) Toán cao cấp                                                                                                             5 đvht
Cung cấp kiến thức cơ bản về tập hợp, quan hệ, ánh xạ, lực lượng, nhóm, vành, trường, miền nguyên vành đa thức; các kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính và giải tích toán học như không gian vectơ, giới hạn và liên tục, vi phân , tích phân... góp phần rèn luyện tư duy toán học,  bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng thể hiện trong toán học.
9)  Tin học                                                                                                                      3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không
Trang bị cho sinh viên thuộc khối KHXH những kiến thức cơ bản về tin học, Gồm các kiến thức và kĩ năng sử dụng máy tính và các phần mềm thông dụng nhất như MICROSOFT OFFICE WORD, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWERPOINT, biết sử dụng các dịch vụ cơ bản của INTERNET
10) Lý thuyết xác suất và thống kê toán                                                      3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Không
Gồm các khái niệm cơ bản về xác suất; đại lượng ngẫu nhiên và hàm phân phối; Các số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên; Véc tơ ngẫu nhiên; Luật số lớn và ứng dụng của định lý giới hạn; Thống kê ứng dụng; Lý thuyết mẫu; bài toán ước lượng tham số; Bài toán kiểm định giả thiết; Bài toán tương quan và hồi quy.
11) Tâm lý học                                                                                                              4 đvht
Gồm những nội dung cơ bản của tâm lý học đại cương, như: Cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý người, hoạt động giao tiếp – bản chất của tâm lý người, sự hình thành nhân cách, trí nhớ, tính cách, khí chất và xu hướng, năng lực;
12) Giáo dục học                                                                                                          4 đvht
Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, phát triển khoa học giáo dục, đối tượng và phương pháp nghiên cứu giáo dục học. Một số lĩnh vực nghiên cứu giáo dục học như: phương pháp giảng dạy, phương pháp xây dựng chương trình và thiết kế bài giảng v.v...
13) Môi trường và phát triển                                                                                    3 đvht
Nội dung đề cập đến một số nội dung khái quát về vấn đề môi trường (khái niệm môi trường, các môi trường ảnh hưởng đến hoạt động xã hội trong đó có giáo dục); Môi trường giáo dục; Lý thuyết phát triển; mối quan hệ giữa môi trường và sự phát triển;
14) Cơ sở  văn hoá Việt Nam                                                                                     3 đvht
Bao gồm những kiến thức cơ bản về văn hoá, văn hoá học và văn hoá Việt Nam trong lịch sự hình thành và phát triển từ nền tảng văn hoá, văn hóa truyền thống đến hiện đại như văn hoá Việt Nam thời kỳ tiền sử, sơ sử, thời kỳ đầu công nguyên, thời Đại Việt và thời hiện đại.
15) Đại cương về dân tộc và tôn giáo                                                                      3 đvht
Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về dân tộc và tôn giáo: lịch sử hình thành và phát triển; các chính sách về dân tộc và tôn giáo của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
16) Lý luận Nhà nước và Pháp luật                                                                         3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế Chính trị Mác – Lênin.
Gồm những kiến thức chung, cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; hệ thống pháp luật; quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật và trách nhiệm pháp lý, ý thức pháp luật, pháp chế và trật tự pháp luật...
17) Logic học                                                                                                               3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Toán học cao cấp, Lí thuyết xác suất và thống kê toán;
Bao gồm những nội dung: Những vấn đề của Lôgic học truyền thống; một số nội dung của Lô gic học hiện đại; lịch sử Lôgic; những quy luật, hình thức cơ bản của tư duy.
18) Quản lí hành chính Nhà nước                                                                            3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Pháp luật đại cương, Xã hội học đại cương, Lý luận Nhà nước và Pháp luật.
Nội dung  ban hành tại quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
19) Phương pháp nghiên cứu khoa học                                                                   3 đvht
   Nội dung bao gồm: những kiến thức cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, bản chất của nghiên cứu khoa học cũng như cấu trúc logic của một công trình khoa học; các thao tác nghiên cứu khoa học, xây dựng, chứng minh và trình bày các luận điểm khoa học; viết được một công trình khoa khọc và bước đầu biết vận dụng kĩ năng nghiên cứu khoa học vào học tập ở đại học. 
20)  Giáo dục thể chất                                                                                                 5 đvht   
Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT, ngày 12 tháng 9 năm 1995 và  Quyết định số 1262/GD-ĐT, ngày 12 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
21)  Giáo dục quốc phòng                                                                                        165 tiết
Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 9 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
22) Kinh tế học giáo dục                                                                                             4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Nội dung môn học bao gồm những kiến thức đại cương về Kinh tế học giáo dục; các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản như vấn đề chi phí lợi ích; đầu tư cho GD tài chính, marketing, kế toán trong giáo dục v.v.....
23) Đạo đức học                                                                                                            3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Tâm lí học                                                                    
Bao gồm những kiến thức cơ bản về đạo đức, lịch sử hình thành và phát triển và những biểu hiện của đạo đức. Những biểu hiện và thay đổi của đạo đức từ truyền thống sang hiện đại
24) Xã hội học                                                                                                               3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Đại cương văn hóa Việt Nam.
Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, phát triển khoa học xã hội học, đối tượng và phương pháp nghiên cứu xã hội học. Một số lĩnh vực nghiên cứu xã hội học như: xã hội học đô thị và nông thôn, xã hội học hôn nhân và gia đình, xã hội học truyền thống, xã hội học văn hoá, XH học GD...
25) Lý thuyết hệ thống và điều khiển học                                                              4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán.
Cung cấp kiến thức đại cương về điều khiển học và hệ thống, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của khoa học điều khiển và tiếp cận hệ thống; Một số ứng dụng trong quản lí nói chung, trong giáo dục và quản lý giáo dục nói riêng.
26) Tâm lí học quản lí                                                                                             4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Tâm lí học, Giáo dục học, Môi trường và phát triển.
Nội dung môn học bao gồm những kiến thức đại cương về Tâm lý học xã hội và Tâm lý học quản lý; các khái niệm và các đặc trưng cơ bản; vận dụng trong quản lí giáo dục.
27) Khoa học quản lí                                                                                                  5 đvht
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Lí luận Nhà nước và pháp luật.
Môn học cung cấp cho người học: những vấn đề lý luận chung nhất của quản lý: Khái niệm quản lý, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, đặc điểm của quản lý; Những kiến thức cơ bản về phương pháp tiếp cận và phân tích các tư tưởng, các học thuyết quản lý đã có trong tiến trình lịch sử phát triển các hình thái quản lý KT-XH của nhân loại;Các kiến thức để so sánh nhằm nhận biết về sự phát triển của khái niệm, chức năng, nội dung, phương pháp, nguyên tắc, qui luật về quản lý từ đó nhận biết những mặt tích cực, hạn chế của mỗi tư tưởng, học thuyết quản lý và khả năng ứng dụng trong quản lý ngày nay.
28) Quản lí Nhà nước về Kinh tế - Xã hội                                                               4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế Chính trị Mác - Lênin; Lý luận nhà nước và pháp luật.
Nội dung gồm những kiến thức cơ bản nhất về các vấn đề kinh tế-xã hội; chính sách, cơ chế và nội dung quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực  kinh tế - xã hội cơ bản như: dân số, lao động – việc làm, giáo dục - đào tạo, y tế, tiền lương và bảo hiểm xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng, ...
29) Quản lí sự thay đổi                                                                                               3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin,  Lí luận Nhà nước và Pháp luật.           
Nội dung môn học bao gồm những kiến thức cơ bản về quản lí sự thay đổi: Khái niệm thay đổi và quản lí sự thay đổi, nội dung, quan điểm, nguyên tắc và phương pháp quản lí sự thay đổi...
30) Cơ sở pháp lí của QLNN và QLGD                                                                   3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Lí luận Nhà nước và Pháp luật.
Cung cấp kiến thức đại cương về cơ sở pháp lý của QLNN và quản lý giáo dục, bao gồm các khái niệm cơ bản và các đặc trưng cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; cụ thể hoá một số cơ sở pháp lý của QLNN và QLGD.
31) Khoa học QLGD I                                                                                                 3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Tâm lí học, Giáo dục học, Môi trường và phát triển, Lí luận Nhà nước và Pháp luật, Khoa học quản lý.
Cung cấp kiến thức đại cương về lí luận quản lý giáo dục, bao gồm các khái niệm cơ bản và các chức năng cơ bản của quản lý giáo dục; giới thiệu một số vấn đề về nguyên tắc và phương pháp quản lí và quản lý giáo dục; một số mô hình QLGD
32) Khoa học QLGD II                                                                                                3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Tâm lí học, Giáo dục học, Môi trường và phát triển, Lí luận Nhà nước và Pháp luật, Khoa học quản lý, Khoa học quản lý giáo dục I.
   Cung cấp những kiến thức về người CBQLGD: Khái niệm, điều kiện xác định, vai trò, yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với CBQLGD; Xác định các kĩ năng quản lí  cơ bản của người CBQLGD.
33) Quản lý nhà nước về giáo dục                                                                             4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Lí luận Nhà nước và pháp luật, Quản lí hành chính nhà nước và quản lý ngành GD&ĐT.
   Cung cấp những kiến thức cơ bản như khái niệm, tính chất, đặc diểm, nguyên tắc, nội dung quản lí nhà nước về giáo dục; Hệ thống giáo dục quốc dân; Bộ máy quản lí giáo dục; Phương hướng và biện pháp thực hiện quản lí Nhà nước về giáo dục; quản lý giáo dục trong mối quan hệ với cộng đồng xã hội
34)  Đảm bảo và kiểm định chất lượng trong giáo dục                            3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Khoa học quản lí giáo dục I, Quản lí nhà nước về giáo dục.
Cung cấp kiến thức đại cương về đo lường và đánh giá trong giáo dục theo hướng chuẩn hóa và các thành tố của bảo đảm chất lượng giáo dục như định chuẩn, kiểm định chất lượng; giới thiệu một số phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục phổ biến đang được sử dụng hiện nay. Vấn đề đánh giá trong, đánh giá ngoài và quản lí chất lượng tổng thể ứng dụng trong QLGD.
35) Hệ thống thông tin, ứng dụng CNTT và truyền thông trong QLGD           4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Tin học, Khoa học quản lí giáo dục I và Khoa học QLGD II.
Gồm những kiến thức đại cương về hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục và vai trò của chúng trong hoạt động quản lí giáo dục; Những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông, sự phát triển, thành tựu, vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong các hoạt động xã hội và quản lí; ứng dụng CNTT và truyền thông trong quản lí giáo dục.
36) Thống kê trong giáo dục:                                                                                    3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Quản lí nhà nước về giáo dục.
   Cung cấp một số cơ sở thống kê thực hành, bao gồm: các khái niệm cơ bản thống kê, phương pháp thống kê, các bảng phân phối, biểu diễn bằng đồ thị các hàm phân phối, giá trị trung bình, độ phân tán, hệ số tương quan, đo lường các hệ số tương quan nhằm đo lường mối quan hệ trong giáo dục và việc áp dụng các thông tin đó trong quản lý giáo dục...
37) Quản lí nhà trường và các cơ sở giáo dục                                                        6 đvht
Điều kiện tiên quyết: Khoa học quản lí giáo dục I, Khoa học quản lí giáo dục II.
Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lí nhà trường và các cơ sở giáo dục; Xây dựng tổ chức bộ máy quản lí trường học, các Hội đồng tư vấn, các tổ chức chính trị, đoàn thể trong trường học; Quản lí công tác chủ nhiệm lớp; Những đặc trưng cơ bản của quản lý giáo dục mầm non; QL giáo dục phổ thông; quản lý giáo dục đại học; quản lý giáo dục nghề nghiệp...
38) Kế hoạch và chiến lược trong quản lí giáo dục                                               4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Lý thuyết hệ thống và điều khiển học.
Giới thiệu những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển  giáo dục của nước ta; Những cơ sở để hoạch định và thực hiện chính sách và chiến lược giáo dục; Những kiến thức, kĩ năng cơ bản về dự báo, phân tích, xây dựng kế hoạch trong quản lý giáo dục;
39) Phát triển và quản lí nhân sự trong giáo dục:                                                4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Khoa học quản lí giáo dục I, Khoa học quản lí giáo dục II.
Cung cấp kiến thức về phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự trong giáo dục; Nội dung chủ yếu của công tác cán bộ trong các các cơ sở giáo dục như: tuyển dụng, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức trong các nhà trường, cơ sở giáo dục.
40) Quản lý các hoạt động dạy học                                                                            4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Tâm lí học, Giáo dục học, Khoa học quản lí giáo dục I, Khoa học quản lí giáo dục II.
Cung cấp những kiến thức cơ bản của quản lí hoạt động dạy học như QL thực hiện chương trình, SGK, quản lý các hoạt động giảng dạy trong chương trình cũng như các hoạt động ngoại khoá v.v...
41) Quản lý các hoạt động giáo dục                                                                         4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Tâm lí học, Giáo dục học, Khoa học quản lí giáo dục I, Khoa học quản lí giáo dục II.
   Cung cấp những kiến thức cơ bản của quản lí hoạt giáo dục; QL quản lý các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường (giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp, ...), xã hội hoá giáo dục v.v...
42) Quản lí CSVC-TBGD  và tài chính trong giáo dục                                         4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Khoa học quản lí giáo dục I, Khoa học quản lí giáo dục II.
Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý các quỹ và tài sản của Nhà nước, trong đó quan trọng nhất là ngân sách nhà nước; Khái niệm, đặc điểm, chức năng của cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục.
43) Kiểm tra đánh giá trong giáo dục                                                                 4 đvht
Điều kiện tiên quyết: Cơ sở pháp lý của QLNN và QLGD, Khoa học quản lí giáo dục I, Khoa học quản lí giáo dục II.
Cung cấp những kiến thức cơ bản về kiểm tra, đo lường đánh giá trong giáo dục, xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá, tổ chức kiểm tra đánh giá trong giáo dục; Vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục; thủ tục trình tự và nội dung tiến hành kiểm tra đánh giá trong giáo dục.
45) Thanh tra giáo dục                                                                                           3 đvht
            Điều kiện tiên quyết:Cơ sở pháp lý của QLNN và QLGD, Khoa học quản lí giáo dục I, Khoa học quản lí giáo dục II
            Môn học cung cấp những vấn đề thuộc cơ sở lý luận và pháp lý của Thanh tra giáo dục; Tiêu chuẩn người cán bộ thanh tra giáo dục; qui trình thực hiện thanh tra giáo dục; phương pháp thanh tra và tổ chức thanh tra các hoạt động giáo dục, vấn đề tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục;
46) Tổ chức khoa học lao động của người cán bộ quản lý giáo dục              3 đvht
            Điều kiện tiên quyết: Cơ sở pháp lý của QLNN và QLGD, Khoa học quản lí giáo dục I, Khoa học quản lí giáo dục II
            Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về vấn đề tổ chức lao động khoa học như: Khái niệm, định mức lao động, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động trong các cơ sở giáo dục; kĩ năng tổ chức  khoa học lao động của người quản lý (sắp xếp lịch làm việc, nơi làm việc...)
47) Tình huống và cách xử lý tình huống trong quản lý                                  3 đvht
            Điều kiện tiên quyết:Cơ sở pháp lý của QLNN và QLGD, Khoa học quản lí giáo dục I, Khoa học quản lí giáo dục II
            Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tình huống trong quản lý, qui trình giải quyết tình huống và một số kĩ năng cơ bản để giải quyết tình huống trong quản lý và quản lý giáo dục
48) Các phương pháp khoa học ứng dụng trong quản lý giáo dục                    3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học, Quản lí nhà nước về giáo dục, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Khoa học quản lí giáo dục I và Khoa học quản lí giáo dục II.
            Môn học phân tích một số phương pháp khoa học như: phương pháp mô hình hóa, phương pháp dự báo, phương pháp sơ đồ, ma trận... và cách ứng dụng chúng trong QLGD
49) Phương pháp và công nghệ dạy học                                          3 đvht
Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học, Tin học, Ứng dụng CNTT và truyền thông trong quản lí giáo dục.
Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về phương pháp dạy học và công nghệ dạy học hiện đại; Vấn đề sử dụng và đổi mới PPDH hiện nay.
Các nhóm môn học tự chọn
Nhóm 1: Kĩ năng quản lý hành chính văn phòng:
*) Quản lý và  soạn thảo văn bản                                                               4 đvht
   Điều kiện tiên quyết: SV học xong Lý luận về Nhà nước và pháp luật; cơ sở pháp lý của QLNN và Quản lý giáo dục
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về xây dựng văn bản quản lý hành chính nhà nước như: Khái niệm, phân loại, vai trò, chức năng, thủ tục ban hành, thể thức, nguyên tắc áp dụng, hiệu lực thi hành của các loại văn bản, các kỹ năng, kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước
*) Kĩ năng phân tích chính sách                                                                           4 đvht
  Điều kiện tiên quyết:Điều kiện tiên quyết: SV học xong Lý luận về Nhà nước và pháp luật; cơ sở pháp lý của QLNN và Quản lý giáo dục và thống kê trong giáo dục
          Môn học này cung cấp khái niệm chung về chính sách; qui trình chính sách; lý thuyết cơ bản về phân tích chính sách; các mô hình phân tích chính sách; lựa chọn vấn đề chính sách và các mô hình xây dựng các phương án chính sách; một số nội dung phân tích chính sách trong khu vực nhà nước
*) Kĩ năng giao tiếp và truyền thông                                                                  4 đvht
            Điều kiện tiên quyết: sau khi học xong các môn: tâm lý học  và tâm lý học quản lý
            Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên nguyên tắc và kĩ năng giao tiếp giữa con người với con người nói chung và kĩ năng giao tiếp trong thực thi công vụ tạo khả năng thu hút người khác trong quá trình giao tiếp; một sô vấn đề cơ bản về nguyên tắc và kĩ năng trình bày một vấn đề trước tập thể, trước công chúng có sức thuyết phục.
*) Công vụ - công chức                                                                                          3 đvht
            Điều kiện tiên quyết: SV học xong các môn: Lý luận Nhà nước và pháp luật; Cơ sở pháp lý của QLNN và QLGD; Quản lý hành chính Nhà nước.
            Môn học nhằm trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về công vụ- công chức như: Khái niệm công chức, tiêu chuẩn ngạch bậc công chức, nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn CBCC, quyền lợi nghĩa vụ CBCC, những điều CBCC không được làm...; Khái niệm công vụ, nguyên tắc hoạt động công vụ, những yêu cầu cụ thể của hoạt động công vụ, văn hoá trong hoạt động công vụ...
Nhóm 2: Kĩ năng quản lý đào tạo
*)Kĩ năng quản lý đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học                                  4 đvht
            Điều kiện tiên quyết: SV học xong các môn: Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục; quản lý hoạt động daỵ học;
            Môn học cung cấp cho SV các kiến thức và kĩ năng cơ bản về quản lý đào tạo như: các hình thức tổ chức đào tạo: đào tạo tập trung, vừa học vừa làm, đào tạo liên thông, đào tạo từ xa; đào tạo theo niên chế, đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Công tác tuyển sinh; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo; tổ chức kiểm tra, thi hết môn học; xét lên lớp, tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học
*) Kĩ năng quản lý đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp                        4 đvht
            Điều kiện tiên quyết: SV học xong các môn: Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục; quản lý hoạt động daỵ học;
            Môn học cung cấp cho SV các kiến thức và kĩ năng cơ bản về quản lý đào tạo như: các hình thức tổ chức đào tạo: đào tạo tập trung, vừa học vừa làm, đào tạo liên thông, đào tạo từ xa; đào tạo theo niên chế, đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Công tác tuyển sinh; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo; tổ chức kiểm tra, thi hết môn học; xét lên lớp, tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
*) Kĩ năng quản lý đào tạo ở các cơ sở giáo dục thường xuyên
và giáo dục chuyên biệt                                                                                          3 đvht
            Điều kiện tiên quyết: SV học xong các môn: Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục; quản lý hoạt động daỵ học;
            Môn học cung cấp cho SV những kiến thức và kĩ năng cơ bản về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục trong ácc trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, các trường dân tộc nội trú, các trường chuyên, trường năng khiếu và các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật, cơ sở giáo dưỡng...
*) Phát triển chương trình giáo dục                                                                     4 đvht
Điều kiện tiên quyết:  Khoa học quản lí giáo dục I, Quản lí nhà trường và các cơ sở giáo dục
Cung cấp kiến thức đại cương về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục; quy trình xây dựng và phát triển chương trình giáo dục, phân tích chương trình các cấp học, ngành học; kiểm định chương trình giáo dục, biên soạn chương trình, giáo trình.
Nhóm 3: Kĩ năng quản lý học sinh, sinh viên
*) Phương pháp công tác Đoàn TNCSHCM và Đội TNTPHCM        4 đvht
 Điều kiện tiên quyết: Sinh viên học xong môn Giáo dục học và Chính trị học
 Cung cấp những kiến thức cơ bản về tổ chức Đoàn TNCSHCM và Đội TNTPHCM, công tác bí thư Đoàn và Tổng phụ trách đội trong nhà trường
*) Kĩ năng quản lý học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục                   4 đvht
            Điều kiện tiên quyết: SV học xong các môn: Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục; quản lý hoạt động daỵ học;
            Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục như: các qui định về học sinh, sinh viên; quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên; công tác chính trị tư tưởng trong học sinh sinh viên; quản lý học sinh sinh viên nội trú, ngoại trú; quản lý lưu học sinh, sinh viên  trong các cơ sở giáo dục
*) Kĩ năng hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên                                             3 đvht
            Điều kiện tiên quyết: Sinh viên học xong học phần Giáo dục học và Tâm lý học tham vấn
 Học phần đề cập tới các khái niệm cơ bản về nghề và hướng nghiệp trong hệ thống lao động xã hội. Đồng thời đề cập nội dung, phương pháp và con đường tổ chức hướng nghiệp cho học sinh trong nhà trường.
*) Tham vấn  học đường                                                                                         3 đvht
  Điều kiện tiên quyết: Sinh viên học xong học phần Tâm lý học và giáo dục học
  Môn học cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về tham vấn, lịch sử phát triển của tham vấn; cơ sở lý luận tâm lý học của công tác tham vấn; môn học cũng đề cập đến các nguyên tắc, kỹ năng tham vấn, các vấn đề tâm lý trong công tác tham vấn và mô hình nhân cách người cán bộ tham vấn; những nội dung cơ bản của tham vấn trong trường học
Nhóm 4: Kĩ năng quản lý hoạt động khoa học và công nghệ
*) Khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ                                                           4 đvht
            Môn học này nhằm cung cấp cho SV: Một số khái niệm cơ bản về khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ; Sự hình thành, phát triển  và một số hạn chế của các tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ nhà nước; Nội dung và ý nghĩa của tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ nhà nước; Điều kiện thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ.
*) Kĩ năng quản lý các tổ chức khoa học công nghệ ở Việt nam                    4 đvht
            Môn học cung cấp cho SV những kĩ năng quản lý cơ bản sau:Kĩ năng xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức khoa học và công nghệ ở Việt Nam; thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ Nhà nước ở Việt Nam; quản lý các mô hình tổ chức khoa học công nghệ ở Việt nam; quản lý và phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam
*)Kĩ năng quản lý hoạt động khoa học và công nghệ
 trong các trường Đại học và cao đẳng                                                               4 đvht
            Môn học trang bị cho SV những kĩ năng quản lý trên các lĩnh vực:Quản lý thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về khoa học và công nghệ; Kiện toàn tổ chức của các Phòng/ ban quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong trường; Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ hợp lý hoá sản xuất và các hoạt động khác nhằm phát triển khoa học công nghệ...
*)Kĩ năng quản lý các chương trình,  dự án vào sản xuất thử nghiệm          3 đvht
Môn học trang bị cho SV những kĩ năng quản lý cơ bản về: đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp trong các trường đại học, cáo đẳng; xấy dựng mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường địa học, cao đẳng; xây dựng và tổ chức thực hiện qui chế hoạt động của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các trường đại học và cao đẳng trực thuộc bộ Giáo dục và Đào tạo; Tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ, hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thúc đẩy hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ sang cơ chế doanh nghiệp.
Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệplàm công tác khoa học và công nghệ; kĩ năng thu hút và sử dụng các nguồn lực cho hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng; kĩ năng quản lý việc xây dựng các viện nghiên cửutong các trường đại học; kĩ năng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ; hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ trhuật,
53) Thực tập tốt nghiệp:                                                                                              5 đvht
Tổ chức cho người học kiến tập và thực tập tổ chức hoạt động giáo dục, dạy học ở một nhà trường, cơ sở GD, nội dung chủ yếu là vận dụng các kiến thức đã được học vào tìm hiểu hoạt động của Nhà trường bao gồm toàn bộ các nội dung quản lý, vận hành của một nhà trường. Người học tham gia vào hoạt động dạy học, giáo dục, đóng vai người quản lý; viết báo cáo thu hoạch về kết quả thực tập.
54) Làm khóa luận hoặc thi tốt nghiệp                                                                   10 đvht
54.1. Làm khóa luận: Áp dụng cho người học có điểm trung bình chung học tập cuối khoá đạt từ khá trở lên và thi lại không quá 15 đvht.
54.2. Thi tốt nghiệp:
- Tất cả sinh viên đều thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh theo qui định của Bộ GD &ĐT.
- Thi 2 môn: Khoa học quản lý (kiến thức cơ sở ngành); Quản lí nhà trường và các cơ sở giáo dục (kiến thức ngành). Thời gian làm bài 180 phút/môn.