Trung tâm Đào tạo Sau đại học-Bồi dưỡng nhà giáo và CBQL In E-mail

1. Giám đốc Trung tâm: PGS.TS Trần Thị Minh Hằng
2. Chức năng, nhiệm vụ:
2.1. Chức năng:
Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc bồi dưỡng, liên kết bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
2.2. Nhiệm vụ:
a) Tổ chức xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn, kế hoạch bồi dưỡng dài hạn theo chỉ tiêu và nhu cầu
b) Phối hợp với các khoa thực hiện kế hoạch bồi dưỡng và quản lý học viên khối bồi dưỡng
c) Chủ trì việc phối hợp tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động bồi dưỡng của Học viện
d) Trực tiếp quản lý và thực hiện các quy định cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận cho những người học được công nhận hoàn thành khóa học của Học viện
e) Đề xuất ý kiến và làm đầu mối phối hợp với các khoa, trung tâm nghiên cứu tổ chức triển khai việc xây dựng và thực hiện các chương trình thí điểm nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, tăng cường kỹ năng giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn đáp ứng nhu cầu các cơ sở giáo dục.
3. Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý
3.1.Thời kì tiền thân:
3.1.1. Giai đoạn 1976-1990:
Theo quyết định số 190/TTg ngày 01/10/1976 về việc thành lập Trường Cán bộ quản lý giáo dục trên cơ sở cải tổ và nâng cấp Trường Lý luận nghiệp vụ giáo dục. Trường Cán bộ quản lý giáo dục có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ quản lý các sở, ty, các phòng giáo dục và các trường phổ thông. Từ năm 1976 đến 1990, Trường Cán bộ quản lý giáo dục đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ quản lý và giáo viên cho Ngành đáp ứng nguồn nhân lực trong thời kì đất nước được hoàn toàn thống nhất.
Phòng Giáo vụ - Thư viện được thành lập, cùng với nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng còn thực hiện nhiệm vụ cung cấp tài liệu cho học viên, đảm nhận công tác thư viện (Tổ Tư liệu - Thư viện trực thuộc Phòng). Đến năm 1982, Tổ Tư liệu - Thư viện được tách ra, trực thuộc Ban giám hiệu quản lý.
Giai đoạn này, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu là CBQL phòng GD-ĐT huyện (quận) và CBQL trường THPT.
Thời gian đầu, chương trình dành cho các đối tượng chủ yếu theo phương châm “vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh”. Đến năm 1981, Bộ Giáo dục phê duyệt và ban hành “Chương trình (tạm thời) bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý” (Quyết định số 238/QĐ ngày 5/4/1981). Thời gian học 6 tháng, chủ yếu tổ chức bồi dưỡng tập trung tại Nhà trường.
Năm 1982, qua tổng kết rút kinh nghiệm, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý được rút xuống 4 tháng và sau là 3 tháng thay vì 6 tháng như trước đây.
3.1.2.Giai đoạn 1991-4/2006:
Phòng Giáo vụ được đổi tên thành phòng Đào tạo.
Giai đoạn này, ngoài các đối tượng là CBQL THPT và phòng GD-ĐT huyện (quận), phòng Đào tạo từng bước mở rộng các đối tượng bồi dưỡng, đó là, CBQL ngành mầm non, tiểu học, THCS; Trường dân tộc nội trú; Trường TCCN-dạy nghề; các Trung tâm GDTX, Trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; CBQL khoa, phòng, bộ môn các trường ĐH, CĐ; thanh tra giáo dục; cán bộ công chức ngạch hành chính (nhân viên văn thư - lưu trữ, chuyên viên); chủ tài khoản, kế toán viên; cán bộ giảng dạy ở ĐH, CĐ; cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, đối ngoại,…
Kế thừa một số chương trình được xây dựng từ đầu những năm 90, trên cơ sở khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng ban hành theo Quyết định số 3481/GD&ĐT, ngày 01/11/1997 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, phòng Đào tạo còn thực hiện tổ chức các khóa bồi dưỡng cho các đối tượng khác nhau, theo các chương trình do Nhà trường xây dựng ban hành (gần 30 chương trình).
Thời gian bồi dưỡng 3 tháng đối với các khóa bồi dưỡng cho các đối tượng theo Quyết định số 3481/GD&ĐT ngày 01/11/1997. Đối với các khóa học khác, thời gian được xác định theo nội dung chương trình, đối tượng bồi dưỡng, đề xuất của các cơ sở giáo dục, đào tạo,…
Năm 1999, phòng Đào tạo đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng cấp chứng chỉ Giáo dục học cho giảng viên các trường ĐH, CĐ theo Quyết định số 1964/BGDĐT của Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT.
Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng tại Nhà trường và tại địa phương (tập trung hoặc vừa học vừa làm).
Đầu thập kỉ 90, phòng Đào tạo được Nhà trường giao thêm nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo Cử nhân chuyên tu Quản lý tiểu học, được Bộ GD-ĐT cho phép chủ trì phối hợp liên kết với ĐHSP Hà Nội và ĐHSP Hà nội 2 (nay là ĐHSP Xuân Hòa, Hà Nội).
3.1.3. Giai đoạn 4/2006 đến nay:
Theo Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 3/4/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Học viện Quản lý giáo dục trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo, ngoài nhiệm vụ chủ yếu là bồi dưỡng CBQL cho Ngành như trước đây, Học viện được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ đào tạo trình độ cử nhân và sau đại học. Theo chức năng, nhiệm vụ mới, Học viện cơ cấu tổ chức lại bộ máy của Học viện. Phòng Đào tạo chuyên làm công tác đào tạo trình độ đại học và sau đại học; bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế do Bộ GD-ĐT giao, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 137/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003 về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003 - 2010.
Trung tâm bồi dưỡng nhà giáo & CBQL được thành lập với một trong các chức năng, nhiệm chính là xây dựng và phát triển chương trình, tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và quản lý giáo dục cho CB, CC, VC Nhà nước ngành GD-ĐT (theo Quyết định số 3481/GD&ĐT ngày 01/11/1997); xây dưng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục, đào tạo.
Từ năm 2009 đến nay, Trung tâm bồi dưỡng nhà giáo & CBQL được Học viện giao thực hiện nhiệm vụ tổ chức các khóa bồi dưỡng NVSP cho giảng viên trường ĐH, CĐ theo Quyết định số 8310/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
4. Phương hướng phát triển trong những  năm tới:
4.1.Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng, đổi mới phương thức bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên trong thời kì CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội;
4.2.Tham mưu giúp Giám đốc Học viện thường xuyên và định kì hàng năm xem xét đánh giá chương trình, tài liệu bài giảng nhằm cải tiến, điều chỉnh và đổi mới liên tục (về nội dung, thời lượng, phương thức kiểm tra đánh giá, phương pháp giảng dạy…) trên tinh thần cập nhật kịp thời những quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Ngành; tăng tính thực tiễn, tăng thời lượng cho thảo luận, nghiên cứu thực tế, giảm bớt lý luận; tạo hứng thú cho người học;
4.3. Phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng trong Học viện và các cơ sở tổ chức các khóa bồi dưỡng theo phương châm bảo đảm nội dung chương trình, nâng cao chất lượng, hiệu quả;
4.4. Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu tiên trọng dụng đối với đội ngũ giảng viên trong Học viện, giữ quan hệ cộng tác chặt chẽ với các giảng viên thỉnh giảng, vừa bảo đảm đúng các qui định của Học viện, vừa tạo động lực khích lệ đội ngũ không ngừng tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các cơ sở giáo dục, đào tạo và người học;
4.5. Tham mưu giúp Giám đốc Học viện xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình bồi dưỡng mới và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn khác.
4.6. Chuyên môn hóa trong phân công cán bộ của Trung tâm trong việc đảm nhận các công việc theo năng lực và phù hợp với kinh nghiệm của mỗi cá nhân, đồng thời đòi hỏi tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện công việc; tạo bầu không khí làm việc hăng say, vui vẻ; xây dựng tập thể Trung tâm đoàn kết, vững mạnh.
5. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm BDNG&CBQL
-  PGS.TS Trần Thị Minh Hằng
Sinh ngày:
Nơi sinh:
Trình Độ VH: Th. Sỹ Giáo dục học
Ngạch: GVC
Chức vụ: GĐ Trung tâm
- Phạm Ngọc Lan
Sinh ngày: 28-6-1954
Nơi sinh: Thái Bình
Trình Độ VH: Th.Sỹ Kinh tế
Ngạch: CVC
Chức vụ: PGĐ TTBDNG & CBQL
- Nguyến Bá Huấn
Sinh ngày: 20-7-1959
Nơi sinh: Thanh Hóa
Trình Độ VH: Cử nhân Khoa Học
Ngạch: CVC
Chức vụ: CT Công đoàn TTBDND & CBQL
- Hoàng Thị Ái Vân
Sinh ngày: 5-9-1972
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Trình Độ VH: Thạc sỹ lý luận ngôn ngữ
Ngạch: CV
Chức vụ:
- Nguyễn Trường Giang
Sinh ngày: 14-11-1983
Nơi sinh: Vĩnh Phúc
Trình Độ VH: NCS
Ngạch: CV
Chức vụ:

Bài mới hơn
Bài cũ hơn
&lt&lt Trang trước                    Trang sau >>