Thứ sáu, 28/05/2021 - 10:40

Đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn trên hệ thống TEMIS và nhiệm vụ của các bên liên quan- Chương trình ETEP

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng giới thiệu sổ tay của Chương trình ETEP về Đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn trên hệ thống TEMIS và nhiệm vụ của các bên liên quan:

Số tay

Số lần đọc: 274
Các bài đã đăng