Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 15/06/2011 - 16:14

Nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức trực tiếp thực hiện hoạt động KH&CN.
Ngày 30 tháng 5 năm 2011, Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT kèm theo Quy định về việc “Ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học”.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2011. Thông tư này thay thế Quyết định số 19/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tư nhấn mạnh: Hoạt động khoa học và công nghệ là một trong các nhiệm vụ chính của trường Đại học, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao ở trường Đại học, nhằm tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước, đóng góp và phát triển kho tàng tri thức, công nghệ của nhân loại.
Với mục đích giúp cho bạn đọc cập nhật được những điểm mới trong Thông tư số 22 của Bộ giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học xin giới thiệu tới bạn đọc một số điểm trong điều 22 - Nhiệm vụ của các đơn vị/ tổ chức trực tiếp thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ:
1. Các khoa/ bộ môn trực thuộc trường có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN, phối hợp với phòng KHCN và các phòng chức năng có liên quan quản lý chất lượng hoạt động KHCN, xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ.
2. Bộ môn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa, chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo/ nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường.
 Thực hiện hoạt đông hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ  trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ khoa học bộ môn, tham gia đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn .
Tổ chức đánh giá công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa, của trường theo yêu cầu của trưởng khoa, hiệu trưởng, hội đồng trường; quản lý cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động khoa học công nghệ của bộ môn.
3. Viện, trung tâm nghiên cứu trong trường Đại học có nhiệm vụ:
Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ đào tạo, phát triển kinh tế xã hội, an ninh và Quốc phòng.
Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, gắn hoạt động khoa học công nghệ với đào tạo thực tế và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để biết thông tin chi tiết, xin mời bạn đọc xem toàn văn Nội dung Thông tư 22/2011/TT- BGDĐT theo đường Link sau: http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu/Thong-tu-22-2011-TT-BGDDT-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-vb124761t23.aspx.
                                                                                       
                                                                                           N.T.H.Y
                                                                               Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 5618
ban lam viec