Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 15/06/2011 - 16:15

Quy định về hoạt động KH và CN trong các cơ sở giáo dục đại học.
Ngày 30 tháng 5 năm 2011 Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 22/2011/ TT-BGDĐT ban hành Qui định về hoạt động khoa học và Công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2011, thay thế Quyết định số 19/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Qui định gồm 5 chương .
Chương 1: Qui dịnh chung  về Khoa học Công nghệ,
Chương 2 :Định hướng phát triển và kế hoạch Khoa học và Công nghệ
Chương 3: Thực hiện kế hoạch công nghệ
Chương 4 :Quản lý hoạt động khoa học và Công nghệ
Chương 5 : Khen thưởng và xử lý vi phạm

Sau đây người viết xin giới thiệu Quí bạn đọc về Qui định chung về Khoa học và Công nghệ, được thể hiện chi tiết  trong chương 1 ở 5 Điều sau đây:
Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: định hướng phát triển và kế hoạch khoa học và công nghệ; thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ; quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; khen thưởng và xử lý vi phạm.
2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học: đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là trường đại học).
3. Hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng theo các quy định của Thông tư này. 
Điều 2. Vị trí, vai trò của hoạt động khoa học và công nghệ
1. Hoạt động khoa học và công nghệ là một trong các nhiệm vụ chính của trường đại học.
2. Hoạt động khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao ở trường đại học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Điều 3. Mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ
1. Tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới; góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, nghiên cứu viên, người học; nâng cao chất lượng đào tạo.
2. Ứng dụng tri thức, công nghệ mới và tạo ra phương thức, giải pháp mới  phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.
3. Góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước, đóng góp và phát triển kho tàng tri thức, công nghệ của nhân loại.
Điều 4. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ
1. Xây dựng định hướng phát triển khoa học và công nghệ cho từng giai đoạn và kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm, hằng năm.
2. Đề xuất, tham gia tuyển chọn, triển khai thực hiện và tổ chức quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, các lĩnh vực nghiên cứu.
3. Hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.
4. Ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các vườn ươm công nghệ, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, gắn phát triển công nghệ với tạo sản phẩm mới có khả năng thương mại cao; thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ.
5. Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, liên ngành và chuyên ngành.
6. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
7. Tiến hành các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ.
8. Xây dựng hệ thống thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường.
9. Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hộ lao động, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm.
10. Triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ khác.
Điều 5. Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ
1. Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ gồm các nguồn:
a) Từ ngân sách nhà nước;
b) Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
c) Từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ các cấp (quốc gia, bộ, ngành, tỉnh, thành phố, trường đại học, doanh nghiệp);
d) Thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
đ) Trích từ nguồn thu hợp pháp của trường đại học;
e) Huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
2. Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn thu hợp pháp của trường đại học được áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Để biết chi tiết Thông tư này mời các bạn xem trong mục “Văn bản pháp qui” của Phần “Khoa học và Công nghệ” trong Website của Học viện Quản lý giáo dục hoặc tìm trên Google với tên gợi ý: Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT.

                                                                              N.K.L
                                                                Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 6564
ban lam viec