Thứ bảy, 06/12/2014 - 16:1

Chính sách đối với HSSV dân tộc ít người
Nhằm tạo điều kiện phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững các dân tộc rất ít người. Giúp trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt, được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đặc biệt để có trình độ văn hóa, trình độ nghề, bổ sung vào đội ngũ cán bộ nguồn phục vụ địa phương và đất nước.

Ngày 22 tháng 11 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2123/QĐ-TTg về việc Phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn năm 2010 – 2015.
Đối tượng áp dụng bao gồm trẻ em, học sinh, sinh viên của 9 dân tộc rất ít người: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao trong phạm vi 6 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum;
Theo đó:
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh dân tộc ít người được ưu tiên xét tuyển vào học tại các trường, khoa dự bị đại học, cao đẳng, đại học. Được học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cơ sở dạy nghề theo khả năng và nhu cầu của từng học sinh.
Trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ đặc biệt về học tập:
- Trẻ em dân tộc rất ít người thuộc hộ nghèo, học mẫu giáo tại các trường mầm non công lập được hưởng mức hỗ trợ bằng 30% mức lương tối thiểu chung/trẻ/tháng.
- Đối với học sinh các dân tộc rất ít người cấp tiểu học thuộc hộ nghèo, học tại các trường ở thôn bản được hưởng mức hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung/HS/tháng;
- Đối với học sinh dân tộc rất ít người cấp trung học cơ sở:
Học sinh dân tộc rất ít người thuộc hộ nghèo, học tại trường phổ thông dân tộc bán trú và ở bán trú được hưởng mức hỗ trợ bằng 60% mức lương tối thiểu chung/HS/tháng.
 Học sinh dân tộc rất ít người thuộc hộ nghèo học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện được hưởng học bổng bằng 100% mức lương tối thiểu chung/HS/tháng.
 - Đối với học sinh dân tộc rất ít người cấp trung học phổ thông:
Học sinh dân tộc rất ít người thuộc hộ nghèo, học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông được hưởng học bổng bằng 100% mức lương tối thiểu chung/HS/tháng.
- Đối với học sinh dân tộc rất ít người sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông có thể tiếp tục học theo các hướng sau:
Học sinh dự kỳ thi tuyển sinh quốc gia vào các trường đại học, cao đẳng, nếu không đủ điểm vào các trường đại học, cao đẳng theo nguyện vọng thì được xét tuyển vào học tại các trường, khoa dự bị đại học (1 – 2 năm);
Học sinh không vào học tại các trường đại học, cao đẳng, dự bị đại học được tuyển thẳng vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề).
- Đối với học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người học tại các trường, khoa dự bị đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề:
Học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người thuộc hộ nghèo, học tại các trường, khoa dự bị đại học, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề được hưởng học bổng bằng 100% mức lương tối thiểu chung/SV/tháng;
Trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người thuộc hộ nghèo học tại các cơ sở giáo dục nói trên được hưởng mức hỗ trợ là 12 tháng/năm.
Trên đây, là chế độ/chính sách được áp dụng đối với học sinh/sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định này đã tạo điều kiện cho con em các dân tộc rất ít người có điều kiện tham gia học tập, tích lũy vốn tri thức để đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương và đất nước. Để xem toàn văn Quyết định trên, xin mời bạn đọc xem theo địa chỉ http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-2123-QD-TTg-phe-duyet-De-an-Phat-trien-giao-duc-vb114769t17.aspx.


 
                                                                N.T.H.Y
                                                        Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 3969
Các bài mới
Thông tin đang cập nhật.
Các bài đã đăng
Thông tin đang cập nhật.