THÔNG BÁO
Kế hoạch bồi dưỡng Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán module 2 năm 2020
15/10/2020 15:28
Căn cứ Công văn số 3953/BGDĐT-GDTrH ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2020 thuộc chương trình ETEP;
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán module 02 thuộc Chương trình ETEP năm 2020 do Học viện chủ trì thực hiện như sau:

Tệp đính kèm: 1. Công văn 3953/BGDĐT-GDTrH(1,88 MB) | 2. Phụ lục Công văn 3953/BGDĐT-GDTrH(6,59 MB) | 3. Kế hoạch bồi dưỡng module 02 của Học viện QLGD(635,9 KB) | 4. Phụ lục 01 Kế hoạch bồi dưỡng(27,69 KB) | 5. Phụ lục 02 Kế hoạch bồi dưỡng(217,08 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác