THÔNG BÁO
Chị thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo
29/01/2021 12:11
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông tin về Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo:
Tệp đính kèm: 1. CT79-p1(378,38 KB) | 2. CT79-p2(221,32 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác