THÔNG BÁO
Thông báo số 01 Hội thảo Khoa học Quốc tế "Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên" lần thứ 2
01/02/2021 10:16
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông tin về Hội thảo Khoa học Quốc tế "Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên" lần thứ 02 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo số 01(2,33 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác