THÔNG BÁO
Thông báo mời tham dự Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
18/02/2021 15:32
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông tin về Hội nghị Khoa học trẻ lần 3 năm 2021 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh:
Tệp đính kèm: 1. Công văn số 442/BGDĐT-GDĐH(391,03 KB) | 2. Thông báo mời viết bài(720,62 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác