THÔNG BÁO
Thông báo mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học K26
15/05/2020 10:22
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học  theo Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin chi tiết tại file đính kèm:

Tệp đính kèm: 1. Thông báo mở lớp(2,01 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác