Thứ sáu, 15/07/2011 - 16:12

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với giảng viên.
Ngày 06 tháng 6 năm 2011, Bộ Nội vụ và Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT/BNV-BGDĐT về việc Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

Thông tư ban hành với mục đích:
- Để giúp giảng viên chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu vươn lên bảo đảm tiêu chuẩn chức danh và không ngừng nâng cao trình độ.
- Để Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có căn cứ trong tham mưu tuyển dụng; phân công, bố trí, sử dụng, nhận xét đánh giá lao động nhằm bảo đảm thực thi tốt các nhiệm vụ, công tác; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động của giảng viên.
- Bảo đảm tính công khai, công bằng, dân chủ trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của giảng viên.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức trong nền công vụ.
- Giúp các cơ quan quản lý các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có căn cứ để kiểm tra, thanh tra, đánh giá và xây dựng các chương trình, chế độ đào tạo và bồi dưỡng giảng viên.
Thông tư có 05 chương, 19 điều. Năm chương đó là:
Chương 1: Quy định chung
Chương 2: Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của giảng viên
Chương 3: Chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên
Chương 4: Giảng viên giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý, kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và giảng viên thỉnh giảng.
Chương 5: Tổ chức thực hiện
Để đọc toàn văn Thông tư liên tịch này, kính mời độc giả xem theo đường link: http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-tich/Thong-tu-lien-tich-06-2011-TTLT-BNV-BGDDT-tieu-chuan-nhiem-vu-che-do-vb125639t24.aspx.


                                                                                             N.T.H.Y
                                                                                 Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 1494
Các bài mới
Thông tin đang cập nhật.
Các bài đã đăng
Thông tin đang cập nhật.