Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 07/01/2011 - 17:21

Hướng dẫn khen thưởng trong hoạt động KHCN giai đoạn 2006-2010
Ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ Giáo Dục và Đào tạo (GD&ĐT) có công văn số 8772/BGD ĐT-KHCNMT hướng dẫn khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN giai đoạn 2006-2010.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ của các đại học, trường đại học, cao đẳng, viện, học viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ GD&ĐT (sau đây gọi tắt là các đơn vị) vào Quý 01 năm 2011.
Nội dung chính của Hội nghị là đánh giá tình hình thực hiện, kết quả, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2006-2010 và xây dựng định hướng phát triển KH&CN 5 năm 2011-2015, đồng thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2010.    

Để triển khai việc xét tặng khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức xét khen thưởng như sau:
I.  Hình thức khen thưởng:
Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2010.
II. Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng
a. Tập thể
Các tổ chức KH&CN trực thuộc các đại học, trường đại học, cao đẳng, viện, học viện, trung tâm nghiên cứu; các trường đại học, cao đẳng, viện, học viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt 3 trong 4 tiêu chuẩn sau đây được đề nghị khen thưởng:                                     
1. Có Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hoặc bộ/ngành khác về thành tích trong giáo dục và đào tạo, KH&CN giai đoạn 2006-2010 (kèm minh chứng).
2. Đạt 80 điểm trở lên/100 điểm trong bản đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2008-2010 theo tiêu chuẩn và thang điểm tại Điều 7 Quy định tiêu chí giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
3. Thực hiện tốt các quy định về quản lý hoạt động KH&CN (có báo cáo tổng kết, báo cáo xây dựng kế hoạch KH&CN, báo cáo đánh giá lĩnh vực công tác hàng năm đúng hạn). Tính đến tháng 12/2010, không có vi phạm, không còn tồn đọng, quá hạn đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ KH&CN. 
4. Có ít nhất 5 sản phẩm hoặc công trình khoa học, công nghệ có giá trị phục vụ ngành và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước giai đoạn 2006-2010, được trưng bày tại triển lãm, hoặc có chứng nhận của cơ sở áp dụng (kèm  minh chứng).

b. Cá nhân 
Cá nhân là giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, chỉ đạo hoạt động KH&CN đạt 3 trong 4 tiêu chuẩn sau đây được đề nghị khen thưởng:
1.  Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là chiến sỹ thi đua cơ sở 3 năm liền trở lên.
2.  Làm chủ nhiệm ít nhất 02 đề tài/ nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, tỉnh, thành phố, cấp Nhà nước được nghiệm thu đánh giá xếp loại Tốt theo quy định tại Quyết định số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT ban hành ngày 02/8/2005, hoặc loại Xuất sắc theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ban hành ngày 29/3/2010 (kèm  minh chứng).
3.  Có ít nhất 02 sản phẩm hoặc công trình khoa học, công nghệ có giá trị phục vụ ngành và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước giai đoạn 2006-2010, được trưng bày tại triển lãm, hoặc có chứng nhận của cơ sở áp dụng (kèm  minh chứng).
4.  Có ít nhất 5 bài báo đăng trong tạp chí khoa học có uy tín trong nước; hoặc 01 bài báo công bố quốc tế ( kèm  minh chứng). 
III. Quy trình xét chọn khen thưởng
1. Thủ trưởng đơn vị thông báo cho tập thể, cá nhân về đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng để các tập thể, cá nhân làm hồ sơ đề nghị khen thưởng.
2. Thành lập hội đồng xét khen thưởng theo quyết định của Thủ trưởng đơn vị.
3. Tổ chức xét chọn hồ sơ cá nhân, hồ sơ tập thể theo tiêu chuẩn quy định.
4. Hoàn thiện hồ sơ, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
IV. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng
1. Công văn đề nghị xét khen thưởng của đơn vị.
2. Biên bản họp Hội đồng xét khen thưởng.
3. Danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (2 bản).
4. Bản tóm tắt thành tích của các cá nhân, Bản tóm tắt thành tích của các tập thể.
5. Hồ sơ tập thể, hồ sơ cá nhân (2 bộ). Hồ sơ của tập thể, hồ sơ cá nhân gồm:
  +   Bản khai thành tích (theo biểu mẫu gửi kèm) 
  +   Các minh chứng theo các tiêu chuẩn đã quy định.
 Số lượng cá nhân đề nghị xét khen thưởng của các đơn vị (bảng phụ lục gửi kèm). 
V. Thời gian nộp hồ sơ đề nghị xét khen thưởng
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp Bộ đối với các tập thể, cá nhân đã được Hội đồng giải thưởng cấp Cơ sở đề nghị xét thưởng là 16h30 ngày 15/02/2011.

Như vậy, các trường đại học, các học viện, trường cao đẳng, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ GD&ĐT cần có nghiên cứu cụ thể, chi tiết hương dẫn trên để, lựa chọn đúng đối tượng, thực hiện theo đúng quy trình và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đúng thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.

                                                                                                 N.T.K.O
                                                                                     Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 16386
Xem tất cả
ban lam viec