Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 07/12/2016 - 15:0

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo tín chỉ ở trường đại học địa phương Việt Nam”.
Thông tin Luận án tiến sĩ “Quản lý đào tạo tín chỉ ở trường đại học địa phương Việt Nam”của NCS Trần Văn Chương.

Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Trần Văn Chương

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN VĂN CHƯƠNG            2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/4/1957                                                         4. Nơi sinh: Phú Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 932 /HVQLGD ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc  Học viện Quản lý Giáo dục.

6. Quyết định giao đề tài luận án: Quyết định số 198 /QĐ-HVQLGD ngày 21/3/2014  được giao đề tài luận án: “Quản lý đào tạo  tín chỉ ở trường đại học địa phương          Việt Nam”.

7. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 318/QĐ-HVQLGD ngày 14/4/2015  được chỉnh sửa tên đề tài thành “Quản lý đào tạo theo hệ thống  tín chỉ trong các trường đại học địa phương ở  Việt Nam”.

8. Tên đề tài luận án: Quản lý đào tạo theo hệ thống  tín chỉ trong các trường đại học   địa phương ở  Việt Nam .

9. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     10. Mã số: 62 14 01 14

11. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.  TRẦN THỊ MINH HẰNG

12. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

      - Nghiên cứu, hệ thống hóa góp phần làm rõ, bổ sung và phát triển những vấn đề       lý luận về đào tạo và quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ vận dụng trong các trường    đại học địa phương ở Việt Nam.

      - Nghiên cứu chuyên sâu về đào tạo và quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các trường đại học địa phương nhằm phát hiện những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất sáu giải pháp quản lý đào tạo khắc phục hạn chế, đáp ứng yêu cầu cơ bản của  đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các trường đại học địa phương, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực phục vụ hiệu quả nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương.

      - Tổ chức thử nghiệm hai giải pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở một trường   đại học địa phương.

13. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

      Luận án có thể là tài  liệu tham khảo bổ ích, ít nhất là ở giai đoạn đầu  áp dụng phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong  các trường đại học và đặc biệt là các trường đại học địa phương; giúp cho các nhà quản lý giáo dục, các nhà hoạch định    chính sách giáo dục  có cơ sở  xây dựng giải pháp chiến lược cho ngành giáo dục và     đào tạo nói chung và các trường đại học địa phương nói riêng trong bối cảnh đổi mới   giáo dục  hiện nay.

14. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

      Nghiên cứu sâu về từng giải pháp quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các trường đại học  địa phương, nhất là các giải pháp quản lý: Xây dựng và phát triển  chương trình đào tạo; Quản lý quá trình dạy học; Xây dựng đội ngũ giảng viên…

------------

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name :    Tran Van Chuong                     2. Sex: Male

3. Date of birth: 20/4/1957                                 4. Place of  birth: Phu Yen province.

5. Admission decision number: 932 /HVQLGD dated on 18 December 12, 2013 by the Director of the Education Management Institute.

6. Decision on Doctoral Thesis Title: Decision N0 198 /QĐ-HVQLGD dated on 21/3/2014, the original tittle of the thesiswas: “The management of credit training in a Vietnamese local university”.

7. Changes in academic process: Decision N0318/QĐ-HVQLGD dated on 14/4/2015, allowed to rename the title of the thesis: “The credit-based system training management in the local universities in Vietnam”.

8. Official thesis title: The credit-based system training management in the local universities in Vietnam.

9. Major: Education Management                   10. Training Code: 62 14 01 14

11. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Minh Hang

12. Summary of the new findings of the thesis

      - Implementing studies, organizing systematically, partially contributing in clarifying, supplementing and developing the reasoning issues on credit-based system training and  training  management  in the local universities.

      - Implementing in-depth studies on credit-based system training and training management in the local universities aiming at identifying the shortcomings and causes. From which, proposing six solutions for the training management, overcoming the limitations, satisfying the basic requirements of the credit-based system  training in  the local universities, promoting the quality of human resources, serving effectively for the requirements of industrialization and modernization of the local region.

      - Implementing the experimental application on the two solutions of credit-based training management at a local university.

13. Practical applicability

This thesis can be of a useful source of reference, at least at the beginning stage of applying the credit-based method of training in the universities, particularly in the local universities; it also helps the educational managers, the planners of educational policies with the foundations to build up their strategic measures for the education and training sector in general and the local universities in particular within the current context of education innovation.

14. Further research directions

            In-depth studies on each solution of training management following the credit system in the local universities, especially the management measures on Building up and developing the training programs; Management of the teaching and learning processes; Building up the teaching staff …

File đính kèm:
Số lần đọc: 15212
ban lam viec