Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Ban Xây dựng cơ bản và cơ sở vật chất
- Địa chỉ: P 101 A1
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://

Lãnh đạo ban:

Trưởng ban: ThS. Phùng Thị Lý Hằng

Phó ban:  Nguyễn Xuân Cầm

Chức năng:

Ban xây dựng cơ bản và cơ sở vật chất có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong viện xây dựng quản lý và cải tạo các công trình xây dựng cơ bản; phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị của Học viện.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng phương hướng, kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị của Học viện;

- Đầu mối giải quyết các thủ tục có liên quan đến đất đai, xây dựng và cải tạo các công trình xây dựng cơ bản, mua sắm mới trang thiết bị của Học viện.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch- Tài chính báo cáo quyết toán trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt khi dự án đã hoàn thành.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch- Tài chính, Phòng Quản trị, Thiết bị hướng dẫn và tổ chức việc kiểm tra bảo quản sử dụng trang thiết bị, vật tư, tài sản do các đơn vị trong Học viện quản lý và sử dụng.

- Trực tiếp quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang bị của Phòng;

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 
ban lam viec