Seminar khoa học: Xây dựng các chương trình dạy học và phương pháp sư phạm kiến tạo nhằm nâng cao chất lượng và góp phần hình thành văn hóa chất lượng nhà trường

Seminar khoa học:“Creating Critical Curriculums and Pedagogies in the Promotion of School Quality and Building Culture” (Xây dựng các chương trình dạy học và phương pháp sư phạm kiến tạo nhằm nâng cao chất lượng và góp phần hình thành văn hóa chất lượng nhà trường)

Hội nghị Nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Hội nghị Nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Tập huấn chuyên môn – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Giáo dục Đào tạo

Tập huấn chuyên môn – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Giáo dục Đào tạo

Tập huấn “Kỹ năng thuyết trình trong giảng dạy và trước công chúng”

Tập huấn “Kỹ năng thuyết trình trong giảng dạy và trước công chúng”