Hoạt động khoa học của CBGV

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ “TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ SỐ CHO GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ “TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ SỐ CHO GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ “TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC”

Ngày 04 tháng 6 năm 2024, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Tư vấn khởi nghiệp cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, mã số B2022 -HVQ-05 do TS. Hoàng Trung Học làm chủ nhiệm.

Seminar khoa học: Xây dựng các chương trình dạy học và phương pháp sư phạm kiến tạo nhằm nâng cao chất lượng và góp phần hình thành văn hóa chất lượng nhà trường

Seminar khoa học:“Creating Critical Curriculums and Pedagogies in the Promotion of School Quality and Building Culture” (Xây dựng các chương trình dạy học và phương pháp sư phạm kiến tạo nhằm nâng cao chất lượng và góp phần hình thành văn hóa chất lượng nhà trường)

Seminar tại Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục

Seminar tại Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ “QUẢN LÝ TRI THỨC MỞ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRƯỚC BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC”

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ “QUẢN LÝ TRI THỨC MỞ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRƯỚC BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC”