Hoạt động khoa học của SV

Nhiệm vụ của sinh viên là học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

Nhiệm vụ của sinh viên là học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2024

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2024

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ NĂM HỌC 2023 - 2024

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ NĂM HỌC 2023 - 2024

Hội nghị Nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Hội nghị Nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ NĂM 2023 “Kinh nghiệm đăng ký và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên”

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ NĂM 2023 “Kinh nghiệm đăng ký và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên”