Thông tin khoa học

Tọa đàm Chương trình hợp tác đối tác toàn cầu về giáo dục đại học 2021-2024

Tọa đàm Chương trình hợp tác đối tác toàn cầu về giáo dục đại học 2021-2024

Seminar khoa học: Xây dựng các chương trình dạy học và phương pháp sư phạm kiến tạo nhằm nâng cao chất lượng và góp phần hình thành văn hóa chất lượng nhà trường

Seminar khoa học:“Creating Critical Curriculums and Pedagogies in the Promotion of School Quality and Building Culture” (Xây dựng các chương trình dạy học và phương pháp sư phạm kiến tạo nhằm nâng cao chất lượng và góp phần hình thành văn hóa chất lượng nhà trường)

Thông báo Hội thảo khoa học với chủ đề: Tham vấn về chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong bối cảnh hiện nay

Thông báo Hội thảo khoa học với chủ đề: Tham vấn về chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong bối cảnh hiện nay

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2024

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2024

Thông báo số 2: Tổ chức Hội thảo Khoa học của Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam

Thông báo số 2: Tổ chức Hội thảo Khoa học của Câu lạc bộ Mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Việt Nam