Xê-mi-na khoa học: “Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục theo hướng đảm bảo chất lượng”

Xê-mi-na khoa học: “Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục theo hướng đảm bảo chất lượng”

Mẫu chung dùng cho đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Nhằm tạo ra sự đồng nhất chung về mặt hình thức trong việc hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục; trên cơ sở những quy định chung của Thông tư 12/2010/TT – BGDĐT, ngày 29 tháng 3 năm 2010, ban hành Quy định về quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trách nhiệm của chủ nghiệm đề tài, nhiệm vụ khoa học

Ngoài các văn bản pháp quy của Đảng và Chính phủ, các văn bản pháp quy của các Bộ, ngành về hoạt động Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ngày 01 tháng 3 năm 2011, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đã ban hành Quyết định 61/QĐ-HVQLGD kèm theo Quy chế về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Quản lý giáo dục.

Thông tư 22/2011/BGDĐT

Thông tư 22/2011/BGDĐT ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.