Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

KHOA QUẢN LÝ

  • Địa chỉ: Phòng 102 nhà A2 – 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân – Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3864.9471
  • Hòm thư: khoaquanly.naem@gmail.com
  • Fax: 024.3864.1802
  • Website: http://khoaquanly.naem.edu.vn/
  • Facebook: Khoa Quản lý – Học viện Quản lý Giáo dục

GIỚI THIỆU

Lãnh đạo khoa:

  • Trưởng khoa: TS. Lê Thị Thuý Ngọc
  • Phó Trưởng khoa: TS. Đặng Thị Minh Hiền

Email: dtmhien.qlgd@gmail.com/hiendtm@niem.edu.vn

 Sứ mạng

Là đơn vị nòng cốt trong nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục, phát triển chương trình, tài liệu, giảng dạy các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Chủ trì phát triển chương trình, giáo trình, tổ chức đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục, Kinh tế, Quản trị văn phòng, Kinh tế giáo dục và sau đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Quản trị trường phổ thông của Học viện Quản lý giáo dục đạt chuẩn và chuyên nghiệp.

Tầm nhìn

Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục là nơi tập hợp các nhà khoa học đầu ngành về khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục, kinh tế học và quản trị học có năng lực, khát khao cống hiến để xây dựng Khoa trở thành đơn vị làm việc chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, có uy tín cao trong nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục, kinh tế và quản trị; trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ quyết định số 188/QĐ-HVQLGD ngày 27/3/2023 của Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục, chức năng nhiệm vụ của Khoa Quản lý được quy định như sau:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện về phát triển ngành đào tạo; quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

2. Nhiệm vụ

Khoa Quản lý là khoa đào tạo chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Triển khai đào tạo trình độ đại học các ngành: Quản lý giáo dục, Kinh tế, Kinh tế giáo dục, Quản trị văn phòng và các ngành khác phù hợp với chuyên môn của Khoa;

b) Chủ trì tổ chức các hoạt động chuyên môn trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Quản trị trường phổ thông; phối hợp với các khoa/phòng chức năng triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành khác phù hợp với chuyên môn của Khoa;

c) Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giảng dạy các khóa bồi dưỡng trong và ngoài Học viện;

d) Đề xuất mở ngành đào tạo mới, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng và phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng;

đ) Tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo và bồi dưỡng;

e) Nghiên cứu ứng dụng và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực khoa học do Khoa phụ trách;

g) Tư vấn và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực chuyên môn của Khoa theo nhu cầu của các đơn vị, tổ chức ngoài Học viện;

h) Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp quản lý; quản lý các bộ môn thuộc Khoa;

i) Trực tiếp quản lý tổ chức bộ máy, tài sản, kinh phí do Học viện giao;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.