Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Quản trị Thiết bị
- Địa chỉ: Phòng 302 nhà A2
- Điện thoại: 38645503
Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: THS. Phạm Thùy Thu

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Cầm

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện hoạt động công tác quản lý tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, xây dựng cơ bản của Học viện.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, tài sản; phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị của Học viện.

b) Tham mưu, chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng các văn bản quy định về quản lý tài sản, có sở vật chất, thiết bị của Học viện.

c) Đầu mối phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan để xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng  thiết bị, tài sản; xây dựng, giải quyết các thủ tục có liên quan đến đất đai, xây dựng và cải tạo các công trình xây dựng cơ bản, mua sắm mới trang thiết bị của Học viện.

d) Phục vụ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong các giảng đường và các hoạt động khác.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị để quản lý, khai thác khu ký túc xá và nhà ăn của Học viện; quản lý và phối hợp các đơn vị để vận hành phòng studio, phòng họp, giảng đường, phòng làm việc.  

e) Đầu mối quản lý và tổ chức thực hiện việc cấp và sử dụng điện, nước sinh hoạt; đầu mối tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai; thực hiện quản lý môi trường, cảnh quan trong Học viện.

g) Đầu mối phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức kiểm tra việc bảo quản, sử dụng trang thiết bị, vật tư, tài sản do Học viện giao các đơn vị quản lý và sử dụng.

h) Trực tiếp quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị; tài sản, kinh phí do Học viện giao.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.