Văn bản, quy định

Tất cả tài liệu

30 Tài liệu
Stt Tài liệu Cập nhật lần cuối Cập nhật lần cuối Dung lượng Tải/ Xem
1 Quyết định số 880/QĐ-BGDĐT Về việc công nhận thành viên Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025 13/06/2024 11:36 Download 612 KB 0
2 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh mức học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với hệ đào tạo đại học, sau đại học, điêu chỉnh các khoản thu khác hệ đào tạo đại học, sau đại học năm học 2023-2024 19/07/2024 23:53 Download 884.5 KB 3
3 Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 10/06/2024 11:43 Download 945.6 KB 0
4 NGHỊ ĐỊNH Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ... 10/06/2024 08:56 Download 1.2 MB 0
5 QUYẾT ĐỊNH Về Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại học 19/07/2024 13:36 Download 1.8 MB 2
6 Quyết định ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Học viện Quản lý giáo dục 07/06/2024 14:50 Download 619.9 KB 0
7 Báo cáo 3 công khai năm học 2022 - 2023 05/06/2024 10:31 Download 9 MB 120
8 Quyết định Về công khai ngân sách năm 2024 của Học viện Quản lý giáo dục 14/05/2024 18:11 Download 1.8 MB 80
9 Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Học viện Quản lý giáo dục 30/05/2024 22:32 Download 2.1 MB 22
10 Số: 2457/QĐ-BGDĐT Quyết định Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục 30/05/2024 22:32 Download 894.3 KB 90
11 Học viện Quản lý giáo dục kính gửi báo cáo 3 công khai năm học 2020-2021 20/06/2024 08:42 Download 9.2 MB 39
12 Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Báo cáo 3 công khai năm học 2017 - 2018 30/05/2024 22:32 Download 3.2 MB 27
13 Học viện Quản lý giáo dục kính gửi báo cáo 3 công khai năm học 2018-2019 14/05/2024 18:14 Download 3.2 MB 23
14 Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi báo cáo 3 công khai năm học 2019-2020 14/05/2024 18:14 Download 5.6 MB 23
15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 21/05/2024 08:35 Download 918.8 KB 72
16 Luật giáo dục 24/05/2024 20:45 Download 2.7 MB 32
17 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 24/05/2024 20:45 Download 2.3 MB 28
18 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 24/05/2024 20:45 Download 1.5 MB 26
19 Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 24/05/2024 20:45 Download 1.3 MB 28
20 Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 20/06/2024 08:45 Download 680.7 KB 27
21 Quyết định về việc phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo 24/05/2024 20:45 Download 311.1 KB 32
22 Nghị quyết về việc ban hành Quy định về nghỉ hưu và nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn đối với viên chức, người lao động của Học viện Quản lý giáo dục 24/05/2024 20:45 Download 4.8 MB 118
23 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, thử việc và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức của Học viện Quản lý giáo dục 24/05/2024 20:45 Download 1.6 MB 85
24 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Quản lý giáo dục 24/05/2024 20:45 Download 645.9 KB 87
25 Quyết định về việc ban hành Quy định chuyển chức danh nghề nghiệp tương đương sang chức danh nghề nghiệp giảng viên đối với viên chức của Học viện 14/05/2024 18:16 Download 1.1 MB 30
26 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Quản lý giáo dục 14/05/2024 18:16 Download 7.6 MB 31
27 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020-2025 03/07/2024 12:21 Download 4 MB 35
28 Quyết định về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 31 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Quản lý giáo dục 24/05/2024 20:46 Download 759.9 KB 31
29 Quyết định ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 20/06/2024 08:49 Download 4.1 MB 31
30 Chiến lược phát triển Học viện Quản lý giáo dục giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2035 30/05/2024 22:32 Download 6.1 MB 43