Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

- Quyết định ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 (Xem chi tiết tại đây)

- Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 (Xem chi tiết tại đây)...

- Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 - Bản đã cập nhật, bổ sung một số nội dung ngày 08/7/2024 (Xem chi tiết tại đây)

Số điện bộ phận Tuyển sinh Đại học: 0243 664 8719